Xerry - ydeas
Digitálna agentúra, ktorá ponúka služby v oblasti videoprodukcie, marketingu a brand buildingu.
video, videoprodukcia, marketing, brand, brandbuilding, brand building, branding, grafika, graficky dizajn
140
single,single-portfolio_page,postid-140,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Xerry

Drevený počítač

Xerry

Popis klienta

Nádejný slovenský projekt mladých vývojárov z Banskej Bystrice, priš­li s ori­gi­nál­nym ná­pa­dom, ako za­ujať a pre­sa­diť sa nie­len do­ma, ale aj v za­hra­ni­čí. Dre­ve­ný po­čí­tač vy­ho­to­ve­ný z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov má byť „zhmot­ne­nou pred­sta­vou ele­gan­cie, di­zaj­nu a mul­ti­fun­kčnos­ti”. Nej­de len o po­čí­tač, ale zá­ro­veň aj o mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie, kto­ré je nie­len eko­lo­gic­ké, no naj­mä pou­ží­va­teľ­sky prís­tup­né. Keď­že ich vý­tvor má pred­sta­vo­vať akú­si če­reš­nič­ku na tor­te, kto­rá je prí­ťaž­li­vá vzhľa­dom i pa­ra­met­ra­mi, po­čí­tač naz­va­li Xerry.

Date

7. October 2013

Category

Videoprodukcia